Onteigening en Planschade

Door de aanhoudende vraag naar grond voor onder andere stadsuitbreiding, industrie, infrastructuur of natuur worden veel agrariërs geconfronteerd met het begrip onteigening en de eventuele minnelijke (vrijwillige?) verkoop aan de overheid. Ook kan de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) van toepassing zijn. Wanneer de WVG op uw bedrijf dan wel op een gedeelte van uw gronden is gevestigd, heeft dit tot gevolg dat u, als u van plan bent uw bedrijf en/ of grond te verkopen, verplicht bent deze eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. Of wanneer u schade lijdt door handelingen van de overheid (bij planschade of nadeelcompensatie) is het van belang dat u zich laat bijstaan door deskundigen die het geheel van wetgeving kennen en adviserend en sturend kunnen optreden bij het gehele proces.

Een goede en volledige berekening van (Onteigengswetgeving) de vermogensschade, inkomensschade en bijkomende schaden zal er voor zorgen dat u volledig wordt schadeloos gesteld. Een volledige schadeloosstelling is echter niet het enige belang dat u heeft. Daarnaast zijn er de gevolgen voor productierechten, de bedrijfsverplaatsing en de fiscale gevolgen welke een belangrijke rol spelen bij onteigening.

Om die reden is het van belang dat u zich bij onteigening of planschade laat bijstaan door deskundigen die de onderhandelingstechnieken beheersen, die het geheel van wetgeving kennen en adviserend en sturend kunnen optreden bij het verkoopproces.

De kosten van het inschakelen van een deskundige worden in vrijwel alle gevallen door de koper (overheid) vergoed. Dit geldt ook wanneer niet de overheid maar een projectontwikkelaar uw gronden koopt. Ook hij zal de kosten van de deskundige doorgaans voor 100% vergoeden.

De Bakker rentmeesters & taxateurs beschikt over de benodigde deskundigheid en werkt altijd in uw belang!